7.3.13

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


 ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Τα κρούσματα άρνησης χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών πληθαίνουν. Πολλοί διευθυντές σχολείων, εκμεταλλευόμενοι την ασάφεια των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, είτε αποτρέπουν τους γονείς από την άσκηση του δικαιώματός τους, είτε αρνούνται ευθέως να τους το παραχωρήσουν. Το Υπουργείο τηρεί σιγή ιχθύος, δεν εκδίδει διασαφηνιστική εγκύκλιο ούτε επιβάλει πειθαρχικές ποινές στους διευθυντές. Δύο τέτοιες περιπτώσεις έφτασαν πρόσφατα μέχρι τη Βουλή, ωστόσο το Υπουργείο απαντά στα ερωτήματα των βουλευτών με παραπομπές στη διαδικασία, χωρίς να παίρνει θέση ούτε να αναλαμβάνει δράση για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Η μόνη λύση για τους γονείς είναι πλέον η δικαστική προσφυγή, με το ανάλογο κόστος και χρονική καθυστέρηση.
Βοηθήστε να σταματήσει η πρακτική αυτή, που ισοδυναμεί με υποχρεωτική κατήχηση των μαθητών παρά τη θέληση των ίδιων και των γονέων τους.

Υπογράψτε την αίτηση προς το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες

Νομικό υπόβαθρο της δυνατότητας απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών

Ακολουθούν οι τρεις εγκύκλιοι που δημοσιεύτηκαν το Καλοκαίρι του 2008. Οι δύο πρώτες καθορίζουν ποιοι μαθητές δικαιούνται απαλλαγή από τα θρησκευτικά (όλοι ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, δηλαδή ακόμη και οι χριστιανοί ορθόδοξοι) και με ποιον τρόπο την παίρνουν (με μια απλή αίτηση του κηδεμόνα τους, χωρίς υποχρέωση δήλωσης του λόγου για τον οποίο αιτούνται την απαλλαγή). Η τρίτη καθορίζει τον τρόπο που θα απασχολούνται οι μαθητές που έχουν ήδη πάρει απαλλαγή, και όχι το ποιοι τη δικαιούνται. Προσοχή: η εγκύκλιος αυτή περιλαμβάνει μια «διευκρινιστική» πρόταση η οποία δημιουργεί σύγχυση ως προς την εφαρμογή των δύο πρώτων εγκυκλίων για όλους ανεξαρτήτως τους μαθητές, υποθέτοντας πως μόνο οι αλλόθρησκοι και οι ετερόδοξοι θα κάνουν μια τέτοια δήλωση απαλλαγής. Δεδομένου όμως ότι η αίτηση απαλλαγής, σύμφωνα με τις προηγούμενες εγκυκλίους, δεν πρέπει να περιλαμβάνει το λόγο για τον οποίο αιτείται απαλλαγή, στην πράξη είναι αδύνατον να διαπιστωθεί το θρήσκευμα του μαθητή. Το συμπέρασμα είναι σαφές: καθένας δικαιούται να ζητήσει απαλλαγή από τα θρησκευτικά.

Εγκύκλιος ΥπΕΠΘ 91109/Γ2/10-7-2008

Θέμα: “Ρύθμιση Μαθητικών Θεμάτων”

1. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/98 για την εγγραφή των μαθητών στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου απαιτείται μεταξύ άλλων και πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για την εγγραφή μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύουν τα άρθρα 8,9,10 του Π.Δ. 104/79. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επισημαίνει την ανάγκη διευκόλυνσης της εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Επίσης, οι μαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι των ειδικών δελτίων ταυτότητας ομογενών δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν άλλη βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την απόδειξη των ατομικών τους στοιχείων.
2    Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, σας κάνουμε γνωστό ότι για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής.
Ειδικός Γραμματέας Γεώργιος Γούσης

Εγκύκλιος ΥπΕΠΘ 104071/Γ2/4-8-2008

 Θέμα: “Ρύθμιση Μαθητικών Θεμάτων”

Σε συνέχεια της υπ. αρίθμ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκυκλίου μας και προκειμένου να αποσαφηνισθούν τυχόν παρερμηνείες που δημιουργήθηκαν με αφορμή τη διαδικασία απαλλαγής κάποιων μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, διευκρινίζονται τα εξής:
α) Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα που έχουν καθορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Για τους γονείς των ανηλίκων μαθητών ή των ίδιων των μαθητών, εάν είναι ενήλικοι, που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται. Διαδικασία άλλωστε που ακολουθείται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πάρα πολλά χρόνια.
γ) Η ανωτέρω εγκύκλιός μας εναρμονίζει με τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων αρχών της χώρας μας.
Ειδικός Γραμματέας Γεώργιος Γούσης


Εγκύκλιος ΥπΕΠΘ Φ12/977/109744/Γ1/26-8-2008

Θέμα: “Απασχόληση Μαθητών”

Σας ενημερώνουμε ότι οι μη Ορθόδοξοι μαθητές, δηλ. οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, οι οποίοι σύμφωνα με την 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.
Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους μάθημα σύμφωνα με τις μαθησιακές τους ανάγκες.
Ειδικός Γραμματέας Γεώργιος Γούσης

Χρονική στιγμή υποβολής αίτησης για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει ρύθμιση του θέματος της χρονικής στιγμής υποβολής της αίτησης για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εκδώσει καμία σχετική εγκύκλιο. Το μόνο σχετικό έγγραφο που υφίσταται το Γ2/12907/08-02-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ., μια απάντηση του τότε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παύλου Νταβαρίνου, στο Α.Π.239/20-1-2005 σχετικό ερώτημα του Γραφείου ΤΕΕ Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σαπφούς 14, 545 27 (κάντε κλικ πιο κάτω για εμφάνιση του εγγράφου).


Γ2/12907/08-02-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την απαλλαγή μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών

Απαντώντας στο με άρ. πρωτ. 239/20-1-2005 ερώτημα σας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας ενημερώνουμε ότι από την εγκύκλιο 61723/Γ2/13-6-2002 δεν προκύπτει χρονικός περιορισμός σε ό,τι αφορά την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών.  
Παρά όλα αυτά επειδή η καθυστερημένη κατάθεση της δήλωσης θα δημιουργούσε προβλήματα, εάν γινόταν μετά την κατάθεση βαθμολογίας από τον διδάσκοντα το μάθημα καθηγητή και επειδή άλλες διατάξεις που αφορούν απαλλαγές από τη διδασκαλία μαθημάτων (Γυμναστική Π.Δ. 104/79) ορίζουν ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται εντός πέντε ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων εκτός από τις περιπτώσεις ξαφνικού συμβάντος, θεωρείται σκόπιμο το αίτημα για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να γνωστοποιείται στη Διεύθυνση του σχολείου με την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων.
Ο Διευθυντής Π. Νταβαρίνος

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, δεν υπάρχει περιορισμός στη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Δηλώνεται ρητώς και σαφώς ότι ναι μεν είναι σκόπιμο το αίτημα να γίνεται κατά την έναρξη του σχολικού έτους, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.
Σε περίπτωση που ο διευθυντής του σχολείου όπου υποβάλλεται η αίτηση αρνηθεί να την παραλάβει με το αιτιολογικό ότι επρεπε να έχει υποβληθεί νωρίτερα, μπορείτε να του δείξετε το έγγραφο αυτό. Αν επιμείνει στην άρνησή του ζητήστε να πρωτοκολληθεί η γραπτή αίτησή σας στο σχολείο ώστε να λάβετε γραπτή απάντηση, και στη συνέχεια απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και στον Συνήγορο του Πολίτη και αναφέρετε το περιστατικό.

Περισσότερα διαβάστε εδώ

2 σχόλια:

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΗ ΘΕΟΥΣΑ είπε...

Επιτέλους τελειώνει και νομικά αυτή η ηλίθια, απαρχαιωμένη, θεοκρατική ομηρία εκπαιδευτικών και παιδιών από ένα μάθημα που περιορίζει τον ελέυθερο ορίζοντα των παιδιών.Έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί δεκαετίς πριν αυτό.
minimalist διέδοσέ το παντού

minimalist είπε...

Νομικά ναι (αν και αόριστα), τελειώνει. Πρακτικά όμως τί γίνεται; Γνωρίζεις πολύ καλά πόσοι θεούσοι και θεούσες υπηρετούν σε διευθυντικές θέσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και πόσες αντιρρήσεις και εμπόδια προβάλλουν στην απαλλαγή...Δοκίμασες εσύ να ασκήσεις αυτό σου το δικαίωμα στο σχολείο που φοιτά το παιδί σου;
Αλλά και οι εκπαιδευτικοί να ήταν πρόθυμοι να εφαρμόσουν το νόμο είναι η οικογένεια που αντιδρά (γιαγιάδες, παππούδες, αδέρφια, θείοι, θείες κλπ) μαζί με τον κοινωνικό περίγυρο. Το "απαλλαγμένο" παιδάκι αντιμετωπίζεται απ' όλους περίπου ως φορέας μολυσματικής νόσου!
Άστα να πάνε, γερόντισσά μου, αυτή η χώρα έχει μουλαρώσει και δε θέλει να προχωρήσει με τίποτα...!